خانه ای برای گرامی داشت زندگی …

خانه ی هنر نو

 
خانه ی هنر نو ( دپارتمان طراحی ، اجرای معماری و کارگاه های آموزشی ) افتخار دارد با حضور کادری مجرب و متخصص با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پیگیر ( از سال ۱۳۸۲ ) در جهت کیفیت بخشیدن و بهبود فضاهای معماری ، با در نظر گرفتن محدودیت ها و خواسته های هر پروژه ، ده ها پروژه ی معماری شامل مسکونی ، اداری و تجاری را در متراژی وسیع به انجام رسانیده است. امید است افتخار ارائه ی خدمات معماری مان برای شما -نیز- در فهرست پروژه های این مجموعه قرار گیرد.

newarthouse

همکاران پیوسته ی دفتر :
امین طائب
فریبا نگهدار
الهه قدیری
امیرغلامپور
علی بختیاری

پروژه های معماری

 

مهم ترین پروژه های معماری

 

برخی از مهم ترین پروژه های به اتمام رسیده :

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی اتاق بازرگانی استان قزوین – چهارراه بلوار                                                                                                                 کارفرما : جناب آقای مهندس کمالی

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی اتاق تعاون استان قزوین – خیابان فلسطین شرقی                                                                                                    کارفرما : جناب آقای مهندس کمالی

طراحی و اجرای معماری داخلی ساختمان مسکونی – بلوار، کوچه شهادت                                                                                                                              کارفرما جناب آقای دکتر خیر خواهان

بازسازی، طراحی و اجرای داروخانه خیام – چهارراه خیام                                                                                                                                                     کارفرما جناب آقای دکتر امجدی

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی و سردر ساختمان شرکت راه ری – خیابان وزرا                                                                                                             کارفرما جناب آقای مهندس اصفهانی

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی دفتر شرکت مهندسی عمران – چهارراه بلوار                                                                                                               کارفرما جناب آقای مهندس صفری

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی دفتر شرکت مهندسی – خیابان خیام شمالی                                                                                                              کارفرما دفتر مهندس رئوفیان

طراحی و نظارت معماری خارجی و داخلی ساختمان مسکونی – خیابان فردوسی                                                                                                                     کارفرما جناب آقای عقیلی

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی ساختمان مسکونی – زنجان                                                                                                                                    کارفرما سرکار خانم دکتر عباسچی

طراحی و اجرای معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی – خیابان طالقانی                                                                                                                      کارفرما جناب آقای داوری

طراحی معماری خارجی ساختمان مسکونی خیابان ایرانشهر                                                                                                                                                کارفرما جناب آقای مهندس جلالیان

طراحی و اجرای معماری داخلی مطب دندان پزشکی                                                                                                                                                         کارفرما جناب آقای دکتر طیبی

طراحی و معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی میانه                                                                                                                                               کارفرما جناب آقای قرشی

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی شهرک ولایت                                                                                                                       کارفرمایان آقایان زهدی و روشن بخت

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی شهرک ولایت                                                                                                                       کارفرما جناب آقای مهندس خطیبی

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی خیابان خیام شمالی کوچه حلیمی                                                                                                            کارفرما جناب آقای مهندس کیال

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی روبروی بیمارستان قدس                                                                                                                        کارفرما جناب آقای مهندس جلالیان

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی شهرک ولایت                                                                                                                                       کارفرما جناب آقای ملکوتی

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی شهرک ولایت                                                                                                                                       کارفرما جناب آقای قافله باشی

طراحی معماری داخلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی بوعلی                                                                                                                                           کارفرما شرکت عمران و سازندگی

طراحی ویلای هفت سنگان                                                                                                                                                                                           کارفرما دکتر کمالی مهندس کیال

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی شهرک ولایت                                                                                                                     کارفرما جناب آقای خانبان­ها

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی فردوسی – خیام                                                                                                                    کارفرما جناب آقای کمالی

مشاور طراحی بر معماری داخلی و خارجی مجتمع تجاری نیایش – بلوار آیت الله خامنه ای                                                                                                       کارفرما شرکت مهندسان متهد قزوین

طراحی و احرای معماری خارجی نمای شمالی و جنوبی، پیلوت و راه پله ساختمان مسکونی خیابان ایران شهر                                                                       کارفرما جناب آقای منافیان

طراحی و اجرای معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی خیابان فلسطین شرقی کوچه شصتی                                                                                             کارفرما جناب آقای زربخش

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی دفتر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قزوین                                                                                              کارفرما جناب آقای مهندس خطیبی

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی دفتر شرکت راه ری – قزوین – خیابان آیت الله خامنه ای                                                                                               کارفرما جناب آقای مهندس اصفهانی

برخی از مهم ترین پروژه های به اتمام رسیده :

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی اتاق بازرگانی استان قزوین – کارفرما : جناب آقای مهندس کمالی

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی اتاق تعاون استان قزوین – کارفرما : جناب آقای مهندس کمالی

طراحی و اجرای معماری داخلی ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای دکتر خیر خواهان

بازسازی، طراحی و اجرای داروخانه خیام – چهارراه خیام – کارفرما جناب آقای دکتر امجدی

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی و سردر ساختمان شرکت راه ری – کارفرما جناب آقای مهندس اصفهانی

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی دفتر شرکت مهندسی عمران – کارفرما جناب آقای مهندس صفری

بازسازی، طراحی و اجرای معماری داخلی دفتر شرکت مهندسی – کارفرما دفتر مهندس رئوفیان

طراحی و نظارت معماری خارجی و داخلی ساختمان مسکونی –  کارفرما جناب آقای عقیلی

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی ساختمان مسکونی – کارفرما سرکار خانم دکتر عباسچی

طراحی و اجرای معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای داوری

طراحی معماری خارجی ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای مهندس جلالیان

طراحی و اجرای معماری داخلی مطب دندان پزشکی – کارفرما جناب آقای دکتر طیبی

طراحی و معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی میانه – کارفرما جناب آقای قرشی

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی – کارفرمایان آقایان زهدی و روشن بخت

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای مهندس خطیبی

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای مهندس کیال

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای مهندس جلالیان

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی  – کارفرما جناب آقای ملکوتی

طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی شهرک ولایت – کارفرما جناب آقای قافله باشی

طراحی معماری داخلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مهروماه – کارفرما شرکت عمران و سازندگی

طراحی ویلای هفت سنگان – کارفرما دکتر کمالی مهندس کیال

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی  –کارفرما جناب آقای خانبان­ها

طراحی و نظارت بر معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی  – کارفرما جناب آقای کمالی

مشاور طراحی بر معماری داخلی و خارجی مجتمع تجاری نیایش  – کارفرما شرکت مهندسان متهد قزوین

طراحی و احرای معماری خارجی نمای شمالی و جنوبی، پیلوت و راه پله ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای منافیان

طراحی و اجرای معماری داخلی و خارجی ساختمان مسکونی – کارفرما جناب آقای زربخش

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی دفتر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قزوین – کارفرما جناب آقای مهندس خطیبی

بازسازی، طراحی، اجرای معماری داخلی دفتر شرکت راه ری – کارفرما جناب آقای مهندس اصفهانی

آثار نقاشی

 

بیوگرافی

 
شاهرخ غلامپور

تماس با ما

 

فرم تماس

اطلاعات تماس

09125824895
09125824895
info@newarthouse.com